การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในพื้นที่ 4 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ จ.ลำปาง จ.น่าน จ.แพร่ จ.พะเยา จ.ตาก คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเหลือง 6 พื้นที่

(คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 2 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเขียว 6 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) พื้นที่สีฟ้า 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก)

– ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12 – 70 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
– ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 27 – 103 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai

จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการรับบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคอาหารสำเร็จรูปโรชา จำนวน 1,308 ชอง ข้าวไรซ์เบอร์รี่สำเร็จรูป 408 ชอง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการหารือเรื่องปัญหาหมอกควันและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จุดความร้อนได้มีการลดลงเรื่อยๆ ใกล้เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ในส่วนของการเผาทำลายเศษวัชพืช ในแต่ละพื้นที่ได้มีการควบคุมการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว แต่ยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จากการสะสมการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสภาพอากาศที่ปิดและฝนยังไม่ตกในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการทำฝายเพิ่มพื้นที่ป่าเปียก และ

แนะนำวิธีการกำจัดวัชพืชทางการเกษตรทดแทนการเผา อาทิ การไถกลบตอซัง การทำถ่านชีวมวล เครื่องอัดฟางเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดการหารือกันเพื่อถอดบทเรียนในรูปแบบการประชุมโต๊ะกลม เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสนอข้อแนวทาง ความเป็นมาของปัญหา เพื่อวางกรอบของแผนการจัดการปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลที่จะไปร่วมเสวนาใหญ่ร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และการบริหารจัดการกับประเทศจีน ในส่วนของการบริหารจัดการฝุ่นละอองในเขตเมือง นำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกันในระยะยาว

จังหวัดลำพูน
ด้านการสร้างความชุ่มชื้น จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง ขนาดเล็กในพื้นที่ เช่น ชุมชน พื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยรถน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการติดตั้งสเปรย์พ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ตามอาคารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ใช้น้ำวันละประมาณ 60,000 ลิตร
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน สื่อมวลชน นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกช่องทาง เน้นหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ใช้ภาษาท้องถิ่นที่รับรู้ง่ายได้แก่ ภาษาคำเมือง ภาษายอง และภาษาปกาเกอะญอ อีกทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับการห้ามเผา ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน” โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประจาทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ทาง สวท.ลาพูน FM 95 MHz แจ้งข่าวสารและขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนงดการเผา และแจ้งเบาะแสผู้ที่ทำการเผา ร่วมมือกันสร้าง จังหวัดลำพูนให้เป็น“เมืองสะอาด ปราศจากหมอกควันอย่างแท้จริง”
จังหวัดน่าน
อำเภอนาหมื่น บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกำลังพล จำนวน 10 นาย ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสอบจุดพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า พบเป็นพื้นที่เป็นเขาสูง พื้นที่เผาไหม้บางส่วนมอดดับไปก่อนแล้ว จึงได้ทำแนวกันไฟป้องกันการ ลุกลามต่อไป ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมไฟป่าดับได้แล้ว
อำเภอปัว บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกาลังพล จำนวน 10 นาย ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสอบจุดพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมไฟป่าดับได้บางพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ไฟป่าเป็นเขาสูง จึงได้ทำ แนวกันไฟเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามต่อไป
อำเภอท่าวังผา บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกำลังพล จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสอบจุดพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า ผลการดำเนินการ สามารถควบคุมไฟป่าดับได้ และร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามต่อไป
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางได้กำหนดข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังจากพ้นกำหนดห้ามเผา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่หลังสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ให้พื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซัง หรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมัก หรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันหรือ ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้ง โดยต้องจัดทำแนวกันไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้ พร้อมทั้งให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา) ร่วมดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ โดย นำรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื่น ลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ทำความสะอาดถนน ต้นไม้ ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดตาก
ศูนย์บัญชาการหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่สอดจัดรถดับเพลิงทำการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เทศบาลนครแม่สอด และศูนย์ปภเขต 9 พิษณุโลก
จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ดักฝุ่นละอองและหมอกควันที่มีค่าเกินมาตรฐาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบ วันละ 2 รอบ
จังหวัดแพร่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองและเพิ่มความชื่นในอากาศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน !!

คุณ มนู พุทธิมูล หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *