การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในพื้นที่ 3 จังหวัด ส่วนพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้แก่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ลำปาง

จ.ตาก จ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีส้ม 10 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี)

– ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 34 – 82 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

– ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 51 – 112 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai

จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางได้กำหนดข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังจากพ้นกำหนดห้ามเผา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่หลังสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ให้พื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซัง หรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมัก หรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้ง โดยต้องจัดทำแนวกันไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้ พร้อมทั้งให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่ จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
จังหวัดพะเยา
พื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากยังเกิดไฟไหม้ป่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยสถานการณ์การเกิดไฟป่าและการเผาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบการเผาเศษวัชพืช ขยะ การเกิดไฟไหม้ริมทาง ในพื้นที่หลายจุด ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่ากันมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาลตำบลแม่กา ได้รับแจ้งเกิดไฟป่าลุกไหม้บริเวณ พื้นที่หมู่ 2 ซอยโรงน้ำแข็งลุงแดง ต.แม่กา อ.เมือง
จ.พะเยา โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่กา พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่กา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่กา ได้นำรถบรรทุกน้ำสายธาร 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น ซึ่งที่เกิดเหตุพบกลุ่มไฟมีระดับความรุนแรงระดับ 3-4 กำลังลุกลามในบริเวณพื้นป่าสวนสัก จึงนำรถบรรทุกน้ำเข้าทำการสกัดไฟป่าและทำการเฝ้าระวังที่เกิดเหตุ เบื้องต้นสามารถความคุมไฟป่าได้ โดยพบพื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่

จังหวัดตาก
ศูนย์บัญชาการหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่สอดจัดรถดับเพลิงทำการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เทศบาลนครแม่สอด และศูนย์ปภเขต 9 พิษณุโลก
จังหวัดเชียงราย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2561-2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวน 30 หน่วย และหน่วยปฏิบัติจาก 18 อำเภอ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลจากการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลร่วมกันแก้ไขปัญหา นำไปวางแผนกำหนดมาตรการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในครั้งต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ขอให้หน่วยปฏิบัติโดยนายอำเภอ ได้สรุปนำเสนอข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ จะเป็นข้อมูลสำคัญจากการลงมือปฏิบัติที่เข้มข้นอย่างจริงจังต่อเนื่องในระยะเวลาช่วงประกาศห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 15 เมษายน 2562 และจังหวัดเชียงราย ได้ขยายระยะเวลาขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 จากข้อมูลนำเสนอของ 48 หน่วยงานนอกจากนี้ขอให้สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำข้อมูลทั้งหมดไปทำการวิเคราะห์ วิจัย แล้วนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติการวางแผน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในครั้งต่อไป
จังหวัดแพร่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเต็งอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดบอลาแคะ (ผู้แทนรัฐคะยา) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ ประชุมร่วมกับศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ณ ห้องประชุมพญาพิศาลห้องสอนบุรี สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายไทย ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า โดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการจัดการชิงเผาโดยหลักวิชาการ โดยสํานักงานป่าไม้ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการจัดการเชื้อเพลิงโดยเทคโนโลยี โดยสํานักงานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อมูลการดําเนินงานการดับไฟป่าของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นอกจากนี้ ยังมีการหารือกรอบความร่วมมือในปี พ.ศ. 2563 และข้อเสนอแนะในการร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งคณะฯ มีกำหนดดูงานการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยสํานักงานพัฒนาที่ดิน ดูงานการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยี (ถ่านอัดแท่ง) โดยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดูงานการสาธิตการดับไฟป่าของชุดการปฏิบัติการร่วม ณ สถานีดับไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกวัน
– จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรหลังช่วงห้ามเผา ในพื้นที่ 21 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์และผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูนได้ประชุมชี้แจง ส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตราการของจังหวัด หลังประกาศห้ามโดยเด็ดขาดอย่างเคร่งครัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ส่วนการกำจัดเชื้อเพลิงในส่วนของอำเภอเมืองลำพูน ให้ดำเนินการได้ในช่วงวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2562 ตามแผนของอำเภอโดยเผาได้ใน สองช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 06.00-11.00น. และช่วงเวลา 14.00-20.00 น. ห้ามเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่ของรัฐ โดยเด็ดขาด ซึ่งยังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปจนการสถานการณ์จะข้าสู่ภาวะปกติ และไม่กระทบกับประชาชนด้านสุภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัด
จังหวัดน่าน
– เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสบขุ่นออกลาดตระเวนไฟ และดำเนินการดับไฟไหม้ป่าบริเวณป่าต้นน้ำติ้ว บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว-น้ำสวด นอกเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี พื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 10 ไร่
– สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แจกสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่า และสอบถามถึงสถานการณ์ไฟป่าและผลกระทบของไฟป่าระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 บ้านหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบไฟไหม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด !!
คุณ มนู พุทธิมูล หัวหน้าข่าวนิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน ภ.5 รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *