เพชรบูรณ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี

เพชรบูรณ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี

 

9 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรวัตร์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้าร่วม

นายจิรวัตร์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การเสนองานโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อรองรับวิถีใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *