กลุ่มเปราะบางเตรียมเฮ พังงาเดินหน้า บันได 9 ขั้น ผลักดันคนยากจนให้หมดไปจากจังหวัด

กลุ่มเปราะบางเตรียมเฮ พังงาเดินหน้า บันได 9 ขั้น ผลักดันคนยากจนให้หมดไปจากจังหวัด

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
สาระสำคัญของการประชุม มีการพิจารณาเห็นชอบ แนวทาง 9 ขั้นตอน ในการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดพังงา และพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ กล่าวว่า บันได 9 ขั้น มีความสำคัญต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จากข้อมูล TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) จังหวัดพังงามีกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3,255 ครัวเรือน 10,832 คน จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม ให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้คนยากจนหมดไปจากจังหวัดพังงา และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้อง และอยู่ภายใต้นโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ).

คุณ ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผอ.ภ.8
นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น