“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2563 แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”
มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2563
แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

(29 ตุลาค 2563 วลา 10.00 น. กรุงเทพฯ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการฯ
และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาในปีสุดท้ายของระดับชั้น
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวม 154 สถาบัน จำนวน 905 ทุน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น
12,458,00 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิปอเต็กตื๊ง พลับพลาไชย
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและนักเรียน
เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักใงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้ดำเนินการมา
กว่า 50 ปี เป็นความุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือปกป้องสังคม สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่ต้อง
ละทิ้งหรือยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี มีวิชาความรู้ สร้างอนาคตตามที่
มุ่งหว้งของตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรมีคุณภาพของสังคมประเทศชาติ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากจะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ซึ่งกำหนดจัดเมื่อตันเดือนตุลาคม
ที่ผ่านมา ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่อง
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ มูลนิป่อเต็กตึ๊งยังกำหนดมอบทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค
(ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปื
2563 กว่า 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่นมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่าง
กว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาต้นการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชน
ครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

## มูลนิธิป่อเด็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *