ท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 26 เขตบางบอน หนองแขม เบอร์ 5 เข้าพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 26 เขตบางบอน หนองแขม เบอร์ 5 เข้าพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนพร้อมเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 !!

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เบอร์ 5 เขต 26 เขต บางบอน หนองแขม ของพรรคเสรีรวมไทย ได้เข้าพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

จากการเข้าพื้นที่ ได้ผลตอบรับและความเป็นกันเองจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี โดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำสิ่งที่อยากให้แก้ไขและรับฟังปัญหาของแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ซึ่งจะตรงกับนโยบายของทางพรรค โดยได้วางแนวทางปลดล็อคประเทศไทย ด้วยนโยบาย 6 หยุด !!

1.หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ !!

-ให้ประชาชนมีความพร้อมในปัจจัย4คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกอจพอเพียง แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ประชาชนทุกคนต้อมีที่ดินทำกิน มีที่ค้าขายทำมาหากิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปลดหนี้ทั้งในและนอกระบบให้หมดสิ้นไป !!
2.หยุดคอรัปชั่น นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ !!
-ปราบปรามการทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และร่วมตรวจสอบการทุจริต แก้ไขกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น !!
3.หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก !!
-ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดอย่างจริงจังให้กลับสู่ครอบครัว และสังคมที่อบอุ่น !!
4.หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร !!
-แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งทหารได้ แก้ไขรัฐธรรมนูญ กฏหมาย คำสั่ง และระเบียบต่างๆที่ออกโดยรัฐบาล คสช.ที่ไม่เป็นธรรม เอื้อนายทุน เอารัดเอาเปรียบประชาชน ย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพฯ ปฏิรูปกองทัพและกำลังพลให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นการรับสมัครแทน !!
5.หยุดไฟใต้ สร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์ !!
-ให้ทหารกลับกรมกองปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ส่วนหน้าที่หยุดไฟใต้ เป็นหน้าที่ของพลเรือน ตำรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นำงบประมาณที่ใช้ไปในการปราบปรามไปพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานเท่าเทียมจังหวัดอื่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเสริมงบประมาณจากส่วนกลาง ใช้ทรัพยากรและแรงงานในพื้นที่เท่านั้น !!
6.หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดองก้าวสู่อนาคต !!
-ไม่แบ่งพรรค พวก รุ่น เหล่า สี สถาบัน จะแบ่งเฉพาะคนดี คนเลว ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทุกชนชั้น และต้องให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างเสมอภาค !!
ทั้งนี้ ท่านว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 26 เขตบางบอน หนองแขม เบอร์ 5 จึงขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ 26 เขตบางบอน หนองแขม ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง พรรคเสรีรวมไทย โดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้ท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร อีกทั้งยังจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนในประชาคมโลกต่อไป !!

เบอร์ 5 เขต 26 เขตบางบอน หนองแขม ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว ขออาสาเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องในเขต 26 บางบอน หนองแขม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *