รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดโครงการ “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (New Age Innopreneur)”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไฟแรงในกิจกรรม โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur)

วันนี้ (26 มิ.ย.62) เวลา 10.30 น. ที่ห้อง E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โครงการ ผู้ประกอบการ โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Age Innopreneur) โดยมี นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คุณรัศมี สืบชมพู กรรมการผู้จัดการ Syn Hub Co-Innovative Space และผู้อำนวยการโครงการ New-Age Innopreneur และผู้บริหารโครงการ (New Age Innopreneur ทีมที่ปรึกษา และแหล่งเงินทุนจากหลากลายสถาบัน ร่วมเปิดงาน

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมมือกับ SYN HUB Co-Innovative Space รับสมัครผู้ประกอบการจากสาขาการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต, สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน มีผู้ประกอบการที่น่าสนใจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเอง จนในที่สุดเราก็ได้ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่มาร่วม 54 กิจการด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการของเราได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“New Age Innopreneur เป็นโครงการที่ปลุกปั้นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ที่สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม นำเสนอแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแผนการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล เพื่อชี้แนวทางตามการวางเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าว

ด้าน นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่มี่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความอยู่รอดและยกระดับความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจยุค 4.0 ดังนั้น การพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) นั้น ทำได้โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอย่างมาก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายประเทศ 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้เกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความเข้มแข็งในอนาคตได้

นายวิจักขณ์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ “New Age Innopreneur” นี้ ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดให้สินค้าหรือบริการของตนเองมีความแตกต่างเชิงนวัตกรรม โดยไม่ละทิ้งความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมวิทยากรและที่ปรึกษามากด้วยประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำและเปิดโอกาสในการทดสอบตลาดสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อหาความต้องการของลุกค้าได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงอยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ความใส่ใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร เพื่อจะได้ความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจ ให้เข้มแข็งก้าวทัน 4.0 และมีรูปแบบแนวคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยต่อไป

ด้าน คุณรัศมี สืบชมพู กรรมการผู้จัดการ Syn Hub Co-Innovative Space และผู้อำนวยการโครงการ New-Age Innopreneur กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างพอใจมาก ผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าเราผลักดันกลุ่มปั้นขึ้นมา เพื่อจะสู่เชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าทางเป็นด้านยอดขาย ด้านโปรดักเชิงนวัตกรรม ด้านเชื่องโยงกับทางกลุ่มที่ไปสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยและตลาดประเทศ เราเชื่อว่าถ้าออกมาเป็นเปอร์เซ็นผลลัพธ์ที่ออกมา 90% ซึ่งมากกว่าทาเกตที่วางใว้

“เราทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีมาก่อน 11 ปี พอเรามาทำตรงนี้เราก็มีแรงบันดาลใจ คือจะมาทำในกลุ่มที่สมาร์ท เอสดูเคชั่น เรามีแผนในการทำสมาร์ทเอสดูเคชั่น ตั้งแต่กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ เพื่อจะทันฟอร์มตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัล และแผนของเราคือ เรามีความตั้งใจที่จะทำให้สีดำ เป็นคนที่Space ทางด้านเทคโนโลยีแชริ่ง Space และที่สำคัญคือเร็วๆนี้ เรามีโครงที่จะเปิดอีกที่นึงแต่ขออุบใว้ก่อน” คุณรัศมี กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *