แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน ในการตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,725 เมตร เป็นแปลงฝิ่นขนาด 0.79 ไร่ มีความหนาแน่น 80 %
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 7 จัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารราบที่ 7 (ศอ.กพต.ทภ.3 – พล.ร.7) ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อควบคุม อำนวยการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของหน่วยในโครงการระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1 และฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติงานตามงานแผนโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564
อย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ สามารถประเมินแนวโน้มพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี พ.ศ. 2563/2564 ได้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงดำเนินงานด้านมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และในบางพื้นที่มีความเจริญเริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคา ฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นส่วนงานหนึ่งที่ดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่ ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง โดยได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น เพื่อทำให้พื้นที่ ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่น และพืชเสพติดชนิดอื่น ๆ ในภาคเหนือให้มีปริมาณลดลง และหมดสิ้นไปในที่สุด
การควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2564 เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพภาคที่ 3, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และภาค 6, สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, กองบัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 6, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้อง

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *